<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://netanalytic.com/?fp=lP7FB5HSqDwtbhgsUkY6uYpugDngjSMmbxF2niksfSZFUA%2Ba3IUSJFSNNpxvfx0NvIHQAb7taI2BTN%2BBgaTkaw%3D%3D&prvtof=qkXCb15J78AZgL1xBbxH1vVVZDeVF2hYRfU2uB%2FpGpg%3D&poru=ji6K7c3nFSCCWW1TUCb6OyQZLqH7FE3OKMp2G5PUzei8E%2FWtMMqhiZROWMiYzTMftJm4Fm4GZPnej7DfEtK940xBDQFTyVX3xcfnjHEpojWZIDk%2FNkf0ImMa2IJN70Lx&h=lakanet.bsru.ac.th">Click here to proceed</a>. </body>
You are here: Home TRENDS ตัวอย่าง TRENDS Model เครื่องดื่มน้ำดอกไม้อัมพวา

เครื่องดื่มน้ำดอกไม้อัมพวา

E-mail Print PDF

 พัฒนาตราสินค้าน้ำดอกไม้อัมพวา” คือ “ตราสำเนียง” สำหรับผู้ประกอบการ และ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำดอกไม้อัมพวา 5 ชนิด

 

 

การพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปี พ.ศ. 2551 อ.อาภา วรรณฉวี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับทุนวิจัยของ วช. หรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคัดเลือกผู้ประกอบการอัมพวาคือ คุณสำเนียง ดีสวาสดิ์ เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรตลาดน้ำอัมพวาเข้าร่วมงานวิจัย เพื่อการนำผลวิจัยเรื่องดอกไม้อัมพวาจากงานวิจัยในปี พ.ศ. 2550 เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรที่ทำจากดอกไม้ท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งผลวิจัยพบว่า ดอกไม้อัมพวาทั้ง ชนิดคือ ดอกดาหลา ดอกกุหลาบมอญ ดอกอัญชัน ดอกบัว และดอกเข็ม มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงมากไป ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ และนิสิตด้านบริหารธุรกิจและการตลาด ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอัมพวา รวมทั้งผู้ประกอบการตลาดน้ำอัมพวา คือ คุณสำเนียง ดีสวาสดิ์ ได้ต่อยอดงานวิจัยดอกไม้อัมพวาของ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ด้วยการคิด พัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ำดอกไม้อัมพวา 5 ชนิด จำหน่ายที่ตลาดน้ำอัมพวา คือ น้ำพันช์ดอกดาหลา น้ำดอกอัญชันในน้ำมะพร้าวอัมพวา น้ำดอกเข็ม น้ำดอกบัว และน้ำดอกกุหลาบผสมวุ้นมะพร้าว

นอกจากนั้น ทีมวิจัยได้ พัฒนาตราสินค้าน้ำดอกไม้อัมพวา คือ ตราสำเนียง สำหรับผู้ประกอบการ และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำดอกไม้อัมพวา 5 ชนิด สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำดอกไม้ และได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตราสำเนียง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้กับคุณสำเนียง ดีสวาสดิ์ ผู้ประกอบการน้ำดอกไม้อัมพวา

 

    ผลวิจัยพบว่า สูตรเครื่องดื่มน้ำดอกไม้อัมพวา 5 ชนิดเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ผู้ประกอบการมียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 300% ผู้ประกอบการได้ใช้ ตราสำเนียง เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับการขายเครื่องดื่มน้ำดอกไม้ ส่วนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ออกแบบให้สำหรับน้ำดอกไม้อัมพวา  ผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการขายผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยได้นำเสนอสู่สาธารณชนและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ประชาชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย การสัมมนาทางวิชาการ และสาธิตการทำเครื่องดื่มให้แก่สาธารณชนหลายครั้ง 

 

การพัฒนาคุณภาพการผลิตเครื่องดื่มน้ำดอกดาหลา สำหรับผู้ประกอบการตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในปี พ.ศ. 2552 อ.อาภา วรรณฉวี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ขอทุนวิจัย ABC-PUS/MAG ของ สกว. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มบส. คือ น.ส.กัญญา อินสอน เพื่อทำวิจัยสาขา การจัดการอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเครื่องดื่มน้ำดอกดาหลา สำหรับผู้ประกอบการตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งานวิจัยนี้ เป็นการต่อยอดงานวิจัยดอกไม้อัมพวา ในประเด็น การพัฒนาการผลิต และ การพัฒนาสถานที่ผลิต เครื่องดื่มน้ำดอกดาหลาของคุณสำเนียง ดีสวาสดิ์ ผู้ประกอบการตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีปัญหาจากกระบวนการผลิตแบบเดิม คือ รสชาติเครื่องดื่มน้ำดอกดาหลายังไม่คงที่ มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการผลิต ไม่มีการควบคุมอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิในการผลิต การจัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

       ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ร่วม พัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่ม จากดอกดาหลาขึ้นมาใหม่ โดยให้มีการชั่ง/ตวงและตรวจสอบวัตถุดิบก่อนใช้ ควบคุมอุณหภูมิการผลิต และปรับการจัดวางอุปกรณ์ให้ถูกต้อง และให้ผู้ประกอบการทดลองใช้กระบวนการผลิตใหม่

      ผลวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์น้ำดอกดาหลาที่ผลิตจากการใช้กระบวนการผลิตใหม่ มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ที่ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ E. coli และ Coliforms นอกจากนั้น เมื่อมีการใช้แบบบันทึกการประเมินสถานที่ผลิต เครื่องดื่มบรรจุขวดปิดสนิท (ขนาดเล็ก) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งง่ายสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถประเมินสถานที่ผลิตได้ด้วยตนเองตามหลักเกณฑ์ GMP และสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานด้านอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการมีความสามารถในการประเมินสถานที่ผลิตเครื่องดื่มได้ด้วยตนเอง และกำลังดำเนินการพัฒนาสถานที่ผลิตของตนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้เผยแพร่การใช้แบบบันทึกการประเมินสถานที่ผลิต และรูปแบบการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดปิดสนิท (ขนาดเล็ก) เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กทั่วไปที่ทำธุรกิจเครื่องดื่มสามารถนำนวัตกรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 

Last Updated ( Wednesday, 30 November 2011 13:41 )